Download vedtægterne her

24. november 2012

§ 1 Navn og Hjemsted

Klubbens navn er ”Greystone West – Line Dance, Couple Dance og Rangers”.

Hjemsted for ”Greystone West - Couple Dance” og ”Greystone West - Rangers” er Sønderborg Kommune.

Hjemsted for ”Greystone West - Line Dance” er Aabenraa Kommune.

Couple Dance, Line Dance og Rangers aktiviteterne danner tilsammen klubben Greystone West.

 

§ 2 Formål

Klubbens formål er at udbrede kendskabet til Line Dance og Couple Dance i lokalområdet, bistået af Rangers til at skabe en helstøbt country og western klub. I den forbindelse skabe mulighed for socialt samvær blandt medlemmer, familie og venner.

 

§ 3 Medlemskab

Ethvert medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. Medlemskabet regnes fra kontingentet er indbetalt til klubben efter godkendelsen. Medlemskabet dækker normalt frem til udgangen august.

 

§ 4 Udmeldelse

Medlemmer kan udmelde sig uden varsel. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

§ 5 Regnskab

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Konti i pengeinstitutter registreres i klubbens navn som en foreningskonto. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne.

 

§ 6 Kontingent

Alle kontingenttyper - og aktivitetsbidragenes størrelse fastsættes på generalforsamlingen, i forbindelse med vedtagelse af et budget. Budgettet kan justeres af bestyrelsen efter behov.

Betalingsfristen for kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 7 Sæson

Sæsonlængden fastsættes af bestyrelsen og instruktørgruppen.

 

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle dens anliggender. En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer – jvf. dog § 18 og 19.

Generalforsamlingen afholdes i udgangen af april-maj måned.

Indkaldelsen til generalforsamling skal meddeles medlemmerne skriftligt via opslag i undervisningslokalerne og på klubbens officielle hjemmeside, min. 30 dage før afholdelsen. Såfremt bestyrelsen finder det påkrævet udsendes indkaldelsen skriftligt til det enkelte medlem, senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kun medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Dagsorden:

Kontrol af medlemskab (kasserer).

1.      Valg af dirigent og referent (formand/dirigent).

2.      Bestyrelsens beretning (formand).

3.      Regnskabs aflæggelse (kasserer).

4.      Budget fremlæggelse og kommende sæsons aktiviteter (kasserer).

5.      Indkomne forslag/emner, herunder nedsættelse og bemanding af udvalg.

6.      Valg til tillidsposter:

a.  Formand er på valg i lige år.

b.  Kasserer er på valg i ulige år.

c.  Sekretær er på valg i ulige år.

d.  Et bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

     Et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

e.  To bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år.

f.   Revisor er på valg hvert år.

g.  Revisorsuppleanter på valg hvert år.

7.      Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indleveres skriftligt til sekretæren senest 14 dage før afholdelse. Sekretæren opstiller herefter en skriftlig dagsorden til mødet.

Alle afstemninger skal foretages skriftligt, når blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

Stemmeret på generalforsamlingen har kun godskrevne medlemmer.

Der kan afgives stemme ved fuldmagt, dog kun en fuldmagt (medlemsbevis) pr. fremmødt medlem.

De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmerflertal. Dette gælder dog ikke § 19.

Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referat underskrives af den siddende bestyrelse.

Medlemmer der er fyldt 15 år har stemmeret.

 

§ 9 Medlemsmøder

Den enkelte afdeling kan efter behov og aftale med bestyrelsen indkalde og afholde medlemsmøder med afdelingsmedlemmer. Der udfærdiges et beslutningsreferat fra hvert enkelt møde.

 

§ 10 Valgbarhed til bestyrelse og som revisorer

Valgbar til bestyrelsen og som revisorer er alle medlemmer som er fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted.

 

§ 11 Passivt medlemskab

Ethvert medlemskab skal godkendes af bestyrelsen. Medlemskabet regnes fra kontingentet er indbetalt til klubben, efter godkendelsen. Medlemskabet dækker normalt frem til udgangen august.

Et passivt medlemskab giver taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Et passivt medlemskab giver medlemsadgang til alle klubbens fælles arrangementer, samt de afdelings arrangementer/aktiviteter som er meddelt åben for alle medlemmer.

Et passivt medlemskab kan i løbet af en sæson ændres til et alm. medlemskab. Bestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde størrelsen af det supplerende kontingent indbetaling som skal finde sted.

 

§ 12 Klubbens struktur og kompetencer

Klubben ledes af bestyrelsen. Normalt vil et af medlem af bestyrelsen være repræsenteret i samtlige oprettede udvalg, uden dog at skulle være formand for udvalget.

Klubben har 3 afdelinger. Line Dance, Couple Dance og Rangers.

Line Dance og Couple Dance ledes af instruktørgruppen.

Instruktørgruppen er ansvarlig overfor bestyrelsen for gennemførelse af undervisningen, samt at countrymusik er den klart foretrukne musikgenre/stil der anvendes i undervisningen.  Instruktørgruppen er selvstyrende, hvad angår optagelse af nye medlemmer af gruppen.

Rangers ledes af minimum 2 rangers medlemmer, samt et bestyrelsesmedlem som er ansvarlig overfor bestyrelsen for gennemførelse de sikkerhedsmæssige kontroller og indøvelser, jf. særligt regelsæt som udgives af bestyrelsen. Rangers ledelsen udpeges normalt af bestyrelsen.

 

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 personer.

Afgår et medlem af bestyrelsen inden udløbet af sin funktionsperiode, kan bestyrelsen vælge at lade en suppleant indtræde for resten af perioden indtil generalforsamlingen. Hvilken suppleant der indtræder i bestyrelsen afgøres af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan undlade at indsætte en suppleant, som erstatning for et afgået bestyrelsesmedlem, såfremt bestyrelsen finder dette hensigtsmæssigt. Dog skal bestyrelsen altid som minimum består af 4 aktive bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer af udvalget er fremmødt og mødet er varslet 8 dage forud.

Et forslag er vedtaget, når mere end halvdelen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsens beslutninger føres til referat af sekretæren. Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte, det findes nødvendigt, dog mindst til et forud for en generalforsamling. Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer som er fyldt 18 år på valgdagen.

  

§ 14 Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvori der fastsættes nærmere regler for punkterne:

Bestyrelsesmøders afvikling.

Forvaltning af klubbens medlemmer, aktiviteter og forpligtelser.

Udvalgenes forhold og kompetencer, samt relationer til bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige administration og økonomi.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af opgaver, samt opløse disse.

Bestyrelsen fastsætter evt. honorarer

 

§ 15 Bemyndigelse og tegning

Bestyrelsen fører den fornødne kontrol og er ansvarlig for forvaltning af klubbens midler over for medlemmerne.

Økonomisk tegnes klubben af formand og kasserer/sekretær i forening.

Klubben kan meddele prokura, dvs. at Bestyrelsen kan give fuldmagt til en person med henblik på at varetage nærmere afgrænsede økonomiske dispositioner.

 

§ 16 Hæftelser og ansvar 

Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personlig for de af klubben indgåede forpligtigelser.

Klubben hæfter alene med dens respektive formue.

Klubbens medlemmer har ikke økonomisk forpligtigelse over for foreningen, udover kontingentforpligtelsen.

Bestyrelsen har ansvaret for at klubben administreres efter gældende love og retningslinier.

 

§ 17 Revision

Revisor skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Revisor har ret til på given foranledning, at efterse beholdninger og bogholderi.

 

§ 18 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling der opfylder i § 8 og 11 angivne regler og retningsliner. § 19 er her ikke omfattet.

 

§ 19 Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kræver mindst 2/3 flertal blandt stemmeberettigede medlemmer.

Er 2/3 af medlemmer ikke tilstede ved generalforsamlingen, indkaldes på generalforsamlingen – senest 30 dage efter – til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.